คุณปฐมา จันทรักษ์

Time: 09.00 - 09.45

Thriving in the Post-Covid 19 Era: Organizations  & Workforce

> Post COVID-19 and the future of Business / Organization /  Workforce
> Rethinking the future of work Post COVID-19
> Workforce Planning for Competitive Advantage Post-COVID-19
> Thriving in a Post-COVID-19 World

Vice President for Indochina Expansion & Managing Director IBM

ทัสพร จันทรี

Time: 09.45 - 10.30

Shifting Landscape of Learning and Development in
Digital era after COVID-19

 

> โลกซึ่งกำลังเคลื่อนเข้าสู่สังคมดิจิทัล จะต้องปรับตัวอีกครั้งเมื่อการระบาดของ โควิด 19 เป็นอีกตัวแปรสำคัญ

> รูปแบบการเรียนรู้ที่เราคาดการณ์และสร้างระบบเพื่อเตรียมการเข้าสู่ยุคดิจิทัล จำเป็นต้องปรับตัวอีกครั้งเพื่อให้สอดรับทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

> องค์กรต้องปรับกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้ ระบบการเรียนรู้ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร

TAS Consulting Partner &
HR Headquarter

Adrian Ole

Time: 10.30 - 11.00

Impact of Learning of  Strategy Moving Corporate Forward

> As we are transforming to digital economy, organizations are changing to “Adaptable Organization.”
> The new “Adaptable Organization” will demand the workforce to change and enhance their capabilities to ensure that they can work effectively.
> L&D will play an integral part in promoting “High Impact Learning Organization” (HILO) to ensure that capability uplifting is happening.  
> Demonstrate how L&D teams will “discover,” “design,” and “deliver” the HILO.  

Executive Director (Partner) · Deloitte Consulting, Singapore

คุณชุติมา  สีบำรุงสาสน์

Time: 11.00 - 11.30

F5-New Way of L&D Mindset

ในโลกของการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การเปลี่ยนบทบาทใหม่ของ L&D เพื่อนำพาองค์กรสู่ยุคสมัยแห่งการ ปลดล๊อคการเรียนรู้ (Unlearn) และ สร้างกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้แบบใหม่ (Reform) ... ปัจจับแห่งความสำเร็จ ต้องสอดประสานกัน ผ่านการสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการเรียน “New Normal Learning Ecosystem"  โดยมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ (Experience) การสร้างผลลัพธ์จากการเรียนรู้ (Outcome of Learning) และ การต่อยอดอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

EVP - Human Resources
Gulf Energy Development PCL.

คุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์

Time: 11.30 - 12.15

What is Next for L&D?

Digital Disruption กับ สถานการณ์ Covid-19 กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าการบริหารทรัพยากรบุคคลไปตลอดกาล เราจะพาไปสำรวจคำตอบต่อคำถามสำคัญที่ว่า ในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ เทรนด์และบทบาทของ L&D จะเปลี่ยนไปอย่างไร, กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรในอนาคตจะมีหน้าตาอย่างไร, Digital Technology และ Best Practices อะไรบ้างที่กำลังจะเข้ามามีบทบาท เป็น “Key Enabler” ช่วยเร่งพัฒนา “คน” ให้มีทักษะทันต่อความต้องการในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร  

CEO และ ผู้ร่วมก่อตั้ง
SkillLane

คุณวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ

Time: 13.30 - 14.15

Linking Corporate Strategy to People Strategy & Learning Strategy

องค์กรกำลังเติบโตและก้าวไปข้างหน้า จะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากร และกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงให้ทันและตอบโจทย์ทิศทางขององค์กร HR จะเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่าง ธุรกิจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรับกลยุทธ์ในการเรียนรู้ ได้อย่างไร  Work Based Learning หรือ  การเรียนรู้ผ่านการทำงานจะเข้ามามีบทบาทหรือไม่ และจะสามารถส่งผ่านความรู้ได้อย่างไร หากในโลกอนาคตผู้คนต้องทำงานจากต่างสถานที่กัน

EVP / PMVP / TES-MD
Thaioil Group

คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์

Time: 14.15 - 15.00

Time for L&D to “Unlearn & Relearn” to Make a Greater Impact

ทุกคนตระหนักดี ถึงความจำเป็นในการยกระดับขีดความสามารถองค์กรและบุคลากร ทว่าแนวทางการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) ในองค์กรของเรานั้น ยังสามารถก้าวตามทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือไม่?.... ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องปฏิรูปรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา พร้อมกับการสร้างมายด์เซตใหม่ และนำเอาระบบนิเวศน์และเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้ช่วยเร่งรัดกระบวนการยกระดับขีดความสามารถ เพื่อให้องค์กรของเราก้าวข้ามวิกฤต ออกมาได้ด้วยความแข็งแกร่งกว่าเดิม

Founder and CEO,
PacRim Group

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

Time: 15.00 - 15.30

Building the Workforce of the Future: Optimizing Workplace Learning

"ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและตำแหน่งงานจำนวนมากกำลังจะถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนาทักษะที่มีอยู่ (Upskilling) และเสริมทักษะใหม่ (Reskilling) ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การออกแบบการเรียนรู้ขององค์กร (Workplace Learning) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องมีการผสมผสานการเรียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมไปถึงการสร้างการเรียนรู้ผ่านการทำงาน (Work-Based Learning)"

Managing Director, Skooldio
Chief Product Officer, Learn Corporation

DAY I: Launching L&D To the Future, Mon Aug 16th, 2021