Next Leadership with New Culture

Time: 08.30 - 09.00

ภายหลังจากที่เรา Launching L&D เข้าสู่โลกอนาคตแล้ว "ผู้นำ" มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาองค์กรให้ลงจอดในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและราบรื่น ด้วยการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ในอนาคต

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา

นายก
สมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย

Leadership with Learning strategy: Go beyond the future of work

Time: 09.00 - 09.45

บทบาทสำคัญของผู้นำ  คือ การนำบุคลากรในองค์กรให้สามารถ "ยกระดับ" ตนเอง เพื่อให้เร่งความเร็วในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับความเร็วของธุรกิจ 

> ผู้นำแบบใหม่ มองภาพงานในอนาคตอย่างไร?

> ผู้นำจะนำพาคนในองค์กรให้ไปถึงความเร็วระดับเดียวกับธุรกิจได้อย่างไร

> อะไรคือปัจจัยสำเร็จ และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้นำสร้าง Mindset ในการเรียนรู้ในโลกอนาคตได้

> ทรัพยากรมนุษย์จะต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาอย่างไร และผู้นำจะให้การสนับสนุน สิ่งเหล่านั้นอย่างไร

คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล

ประธาน KASIKORN Business-Technology Group (​KBTG)

Cultivating a Learning Culture

Time: 09.45 - 10.15

เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นได้เฉพาะกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มาเปิดประสบการณ์ไปกับองค์กรชั้นนำที่จะมาแบ่งปันเรื่องราว เกี่ยวกับการสร้างและหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ 
> อะไรคือ "วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้" สถานที่ รูปแบบ? กระบวนการ? Mindset? Way of Work?
> การเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถสร้างได้จากผู้นำจริงหรือไม่ ทำไมบทบาทของผู้นำจึงเข้ามาผูกกับการเรียนรู้
> แท้จริงแล้ว การเรียนรู้ "รูปแบบอนาคต" ควรจะมีหน้าตาอย่างไร ตอบสนอง New Workforce อย่างไร

คุณกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม

Chief Human Resources Officer,     Advanced Info Services Public Company Limite

Leading Through Change and Learning

Time: 10.15 - 11.00

> โลกแห่งการบริหารจัดการ และการนำการเปลี่ยนแปลง ใน Next Normal

>  ผู้บริหารและผู้จัดการจะนำทีมอย่างไรให้เป็นทีมที่ Engaged, Resilient และ Agile

>  ความแตกต่างของ Compliance-based Performance และ Commitment-based Performance และแต่ละแบบส่งผลต่อการเรียนรู้ ความกล้าต่อการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมในองค์กรอย่างไร

> บริหารจัดการทีมอย่างไร ที่จะนำไปสู่ Commitment-based Performance

>  เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำในรูปแบบใหม่

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

Chief Executive Officer, ACCOMM  Group

Learning Mindset to Build Workforce Agility 

Time: 11.00 - 11.30

มาร่วมเรียนรู้บทบาทของผู้นำ และการปรับวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเทคนิคต่างๆในการสร้าง “Learning Mindset” ที่จะทำให้บุคลากรการเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับงาน มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ รวมทั้งสามารถประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในองค์กร นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

คุณธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่าย Strategic People Solutions, ผู้อำนวยการฝ่าย World Business Strategy
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Increasing Ability to Think Beyond Skills, Tasks and Knowledge

Time: 11.30 - 12.15

 “การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด” โจทย์ของการ “พัฒนาคน” ในวันนี้ คือ จะทำอย่างไรให้คนทำงานคิดนอกกรอบ เพื่อขยายขีดความสามารถของตน  มีแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้นอกเหนือไปจากความรู้ที่ต้องใช้ในงานประจำ และกล้าที่จะตั้งคำถามกับองค์ความรู้เดิม ว่ายังตอบสนองและเพียงพอต่อการทำงานในยุค New World of Work หรือไม่

คุณพุฒิกานต์  เอารัตน์

Head of People & Branding, Head of Risk Management and Head of Portfolio and Venture Management, SCB 10X

Upskills & Reskill พนักงานอย่างไรให้ทันต่อวิกฤต

Time: 13.30 - 14.45

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อความอยู่รอด ทำอย่างไรจะ Upskill & Reskill พนักงานให้ทันท่วงที
พบกับกรณีศึกษา  Penguin Eat Shabu เป็นองค์กรที่ผ่านวิกฤติและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี

ผู้ร่วมก่อตั้ง
Penguin Eat Shabu

DAY II: Next Leadership with New Culture, Tue Aug 17th, 2021